MenuSluiten

De Vereniging van Schemabeheerders


De Vereniging van Schemabeheerders (VvS) bestaat uit onafhankelijke organisaties die schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (conformiteitsbeoordeling) ontwikkelen en beheren.  Onafhankelijk betekent in dit verband dat deze schemabeheerders niet zelf conformiteitsbeoordelingen uitvoeren of gelieerd zijn aan een conformiteitsbeoordelende instantie.


Conformiteitsbeoordelingen op basis van schema’s kunnen afnemers en consumenten bijstaan om producten te onderscheiden in de markt en weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen. Zulke conformiteitsbeoordelingen kunnen ook toezichthouders ondersteunen.


De leden van de VvS hebben zich gecommitteerd aan onafhankelijk, kwalitatief goed schemabeheer en aan de NTA 8813 waarin de voorwaarden daarvoor zijn vastgelegd. Deze norm is opgesteld in samenwerking met verschillende belanghebbenden partijen. De schema’s voor certificatie en inspectie kunnen betrekking hebben op een groot aantal onderwerpen (zoals kwaliteit, milieu, veiligheid), een groot aantal sectoren (zoals industrie, gezondheidszorg) en op producten, diensten en bedrijven.


In een schema liggen de eisen vast (wat op welke manier door wie wordt beoordeeld). Deze eisen worden door de schemabeheerder opgesteld in samenspraak met alle betrokken partijen. Eisen kunnen zowel wettelijk als bovenwettelijk zijn. Het uiteindelijke doel is dat het resultaat van de conformiteitsbeoordeling toegevoegde waarde heeft voor alle betrokken partijen.


Schemabeheerders vormen een belangrijke schakel tussen:

 • organisaties die zich (moeten) laten certificeren/inspecteren
 • organisaties die waarde hechten aan een certificaat, keurmerk of inspectierapport of op een andere manier belanghebbend zijn
 • organisaties die de conformiteitsbeoordeling uitvoeren (certificatie- en inspectie-instellingen).


Doel

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden die schemabeheerder zijn. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het bevorderen van het vertrouwen in de kwaliteit van de ontwikkeling en het beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling. 


De VvS levert een bijdrage aan de opbouw van de kwaliteit door de leden te ondersteunen bij het voldoen aan de NTA 8813. Dit gebeurt door onder andere ervaringen uit te wisselen en een externe beoordeling op het voldoen aan de NTA-standaard te organiseren.

 

Activiteiten

 • Faciliteren van externe toetsing bij leden op het voldoen aan NTA 8813, de Nederlandse kwaliteitsstandaard voor ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders. VvS selecteert externe beoordelaars en stelt de kaders voor de beoordeling op.
 • Onderlinge uitwisseling van ervaringen met accreditatie, certificatie-instellingen (conformiteitsbeoordelende instanties) en overheden en best practices.
 • Behartigen van belangen van schemabeheer en bekendheid geven aan de positie en mogelijkheden van schemabeheer binnen het maatschappelijk stelsel van accreditatie, normering en  conformiteitsbeoordeling, d.w.z. zelfreguleringsinstrumenten.
 • Vertegenwoordigen van algemene belangen van schemabeheerders in overleggen met belanghebbende partijen).
 • Leveren van inbreng in NEN-normcommissies bij de opstelling van normen voor accreditatie van conformiteitsbeoordelende instanties (zogenaamde CASCO-normen / ISO 17020-serie).
 • Leveren van inbreng bij het beheer van de NTA 8813-norm.


Aanleiding

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA)  de werkwijze voor het beoordelen en accepteren van schema’s en schemabeheerders ingrijpend gewijzigd. De RvA beoordeelt niet langer de organisaties die schema’s opstellen en beheren. (Het is de RvA op basis van Europese wet- en regelgeving niet langer toegestaan om schemabeheerders als organisatie te beoordelen, omdat dit buiten de door de RvA toegepaste internationale normen voor accreditatie valt). Ze evalueert uitsluitend de inhoud van schema’s als hiervoor één of meer instellingen accreditatie hebben aangevraagd. Om te kunnen aantonen dat het schemabeheer ook zonder toezicht van de RvA op een hoogwaardige manier wordt uitgevoerd, hebben de schemabeheerders in samenwerking met belanghebbende partijen een alternatief normkader ontwikkeld. Door NEN is dit vastgelegd in de NTA 8813, eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders.


  Contact

  Postbus 159
  4190 CD Geldermalsen
  info@schemabeheerders.nl

  Het bestuur

  • Frans Stuyt (SCCM) - voorzitter / penningmeester a.i.
  • Edwin Zoontjes (SVMS) - secretaris
  • Ineke Vlot (SMK) - lid
  • Gisela van Blokland (CCV) - lid

  Onze leden hebben een actieve inbreng op het gebied van het behartigen de belangen.

  Heeft u een vraag? Kijk dan tussen onze veelgestelde vragen of uw antwoord er tussen staat.

  Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden die schemabeheerder zijn.